ΔΕΔΟΜΕΝΑ COPERNICUS

Το πρόγραμμα Copernicus αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα διαμοιρασμού ανοιχτών δεδομένων παρατήρησης της Γης. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει παρά πολύ τακτικά (κάθε λίγες ημέρες), αξιόπιστα και ελεύθερα δεδομένα δορυφορικής παρατήρησης της Γης σε παγκόσμια κάλυψη.

Η πολύ τακτική και συστηματική συλλογή των δεδομένων καθιστά το σύστημα επιχειρησιακά ικανό να καλύψει τόσο ανάγκες παρακολούθησης φαινομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όσο και διαχρονικά.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος παρέχει τα δεδομένα αυτά ελεύθερα προς όλους τους πολίτες, οργανισμούς και φορείς, αλλά και την εσωτερική της δομή.

Προκειμένου να ξεπεραστούν περιορισμοί που πηγάζουν από τον όγκο, την μεγάλη συχνότητα λήψης αλλά και την ανάγκη χρήσης ειδικών λογισμικών η Περιφέρεια διαθέτει τα δεδομένα αυτά έτοιμα προς χρήση από τον καθένα μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να αναζητήσει τα δεδομένα που χρειάζεται, να τα δεί και να τα κατεβάσει πολύ εύκολα μέσω πιστοποιημένων υπηρεσιών αφού η Περιφέρεια για το σκοπό αυτό παρέχει εξαιρετικά σύγχρονες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης των δορυφορικών δεδομένων σε όλη την έκταση της.

Η Περιφέρεια παράλληλα υποστηρίζει την ελεύθερη οικονομία και την οικονομία των δεδομένων αφού παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API) που επιτρέπει σε σύγχρονες Εταιρείες και φορείς – οργανισμούς να τα αξιοποιήσουν αναπτύσσοντας εφαρφογές προστιθέμενης αξίας.

Τα δεδομένα προέρχονται από δορυφόρους εφοδιασμένους με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας αισθητήρες και έχουν στόχο την παρακολούθηση της Γης, σε ξηρά και θάλασσα, της ατμόσφαιρας της αλλαγής του κλίματος, καθώς και τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων. Οι δορυφόροι του συστήματος, Sentinel 1,2,3,5 έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν ικανούς να καλύψουν πολλές συμπληρωματικές ανάγκες.

Τα δεδομένα και τα τελικά προϊόντα του συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους τελικούς χρήστες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορους τομείς. Πρόκειται για τη διαχείριση των αστικών περιοχών, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της φύσης, τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό, τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, την υγεία, την πολιτική προστασία, τις υποδομές, τις μεταφορές και την κινητικότητα, καθώς και τον τουρισμό.