ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προκειμένου να ξεπεραστούν περιορισμοί που πηγάζουν από τον όγκο, τη μεγάλη συχνότητα λήψης αλλά και την ανάγκη χρήσης ειδικών λογισμικών η Περιφέρεια διαθέτει τα δεδομένα έτοιμα προς χρήση από τον καθένα μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και μεμονωμένων εφαρμογών.

Οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με χρήση Ελεύθερων Λογισμικών/Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ) και διατίθενται ελεύθερα.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυαντότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες μέσω Προγραμματιστικής Διεπαφής Εφαρμογών (API).

Εφαρμογή Θέασης

Μέσω της εφαρμογής Θέασης ο απλός επισκέπτης μπορεί πολύ εύκολα και δίχως εξειδικευμένες γνώσεις να αναζητήσει πρόσφατες δορυφορικές εικόνες αρχείου για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ημερομηνία κάλυψης. Ο χρήστης μπορεί να απομονώσει τις εικόνες που έχουν μεγάλο ποσοστό νεφοκάλυψης ενώ παράλληλα μπορεί να επιλέξει την μορφή της απεικόνισης από τυποποιημένες συνθέσεις καναλιών ή να εφαρμόσει τον δικό του συνδυασμό καναλιών. Υπάρχει η δυνατότητα της δυναμικής εφαρμογής της ατμοσφαιρικής διόρθωσης για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή Συγκριτικής Ανάλυσης

Μέσω της εφαρμογής Sentinel Hub Monitoring ο απλός επισκέπτης μπορεί πολύ εύκολα και δίχως εξειδικευμένες γνώσεις να δεί την ίδια περιοχή διαχρονικά μέσω δύο διαφορετικών πολυφασματικών απεικονίσεων προκειμένου να εντοπίσει διαφορές.

Μπορεί επιρόσθετα να δημιουργήσει time-lapse, ρυθμίζοντας την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Μέσω της εφαρμογής GET SDI Portal μπορεί ο εξειδικευμένος χρήστης της Περιφέρειας, αλλά και ο επαγγελματίας, να αξιοποιήσει την προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (Application Programming Interface) που παρέχει πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα ώστε να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά δορυφορικά δεδομένα με άλλα που είτε διαθέτει η Υπηρεσία είτε είναι ελεύθερα διαθέσιμα. Ο εξειδιεκυμνένος χρήστης μέσα στο περιβάλλον του GET SDI Portal, να ενσωματώσει ή να διαχέει επίσης ελεύθερα διαθέσιμες υπηρεσίες Υπηρεσίες Απεικόνισης (WMS), Τηλεφόρτωσης (WFS).

Προγραμματιστική Διεπαφή Εφαρμογών (API)

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη στρατηγική “Έξυπνη Περιφέρεια”, που υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλίες και πολίτες. Στόχος της στρατηγικής είναι να εισαγάγει καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στη διοίκηση, στη διαφάνεια, στην οικονομία, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και να δώσει βήμα συμμετοχής στους πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια διαθέτει τα δορυφορικά δεδομένα Sentinel σε εξειδικευμένους χρήστες και φορείς και μέσω Προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API). Αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κατεύθυνση επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης. Για πρόσβαση στην υπηρεσία απευθυνθείτε προς ____________________
Η δημιουργία νέων ψηφιακών πεδίων και υπηρεσιών βασισμένων σε σύγχρονα δυναμικά διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα, είναι ικανή να ενισχύσει την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της Περιφέρειας και των Δήμων μέσα από δομές διαχείρισης διαδραστικού χαρακτήρα, την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας και την χρήση του μοντέλου της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Η προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (API) της Περιφέρειας, παρέχει πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1, 2 & 3 (OLCI) του συστήματος Copernicus, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC (OGC Web Services – OWS) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες WMS/WMTS, WCS και WFS.

Τα πρότυπα WMS (Web Map Service) και WMTS του OGC® παρέχουν μια απλή διεπαφή πρωτοκόλλου HTTP για την αίτηση και λήψη γεωαναφερμένων δορυφορικών εικόνων. Η υπηρεσία παρέχει άμεση πρόσβαση με πολλαπλά κριτήρια επιλογής (π.χ. ημερομηνία λήψης, νεφοκάλυψη, με ή χωρίς ατμοσφαιρική διόρθωση, με ή χωρίς τονική βελτίωση της εικόνας, μεθοδολογία αναδιάταξης) σε τυποποιημένα πολυφασματικά δεδομένα, όπως έγχρωμων RGB σύνθετων φασματικών καναλιών, για παράδειγμα True Color, False Color, Short Wave Infrared, αλλά και δεικτών (βλάστησης, νερού και εδάφους) όπως NDVI, NDWI, SAVI, S2REP, PSSR, PSRI, MTCI, LAI, EVI καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας ιδιοποιημένων σύνθετων πολυφασματικών απεικονίσεων μέσω πράξεων μεταξύ όλων των διαθέσιμων μεμονωμένων δορυφορικών καναλιών. Με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι δυνατό να γίνει η προβολή των δορυφορικών εικόνων Sentinel σε έναν περιηγητή ή η προσθήκη της υπηρεσίας και η άμεση χρήση των απεικονίσεων είτε στο περιβάλλον του λογισμικού GET SDI Portalπου διαθέτει η Περιφέρεια, είτε σε ένα περιβάλλον GIS, χωρίς να απαιτείται η μεταφόρτωση, η επεξεργασία ή ο μετασχηματισμός των δεδομένων. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω μιας προσαρμοσμένης διεύθυνσης URL ενός στιγμιότυπου του διακομιστή η οποία θα δημιουργείται κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας και τη δημιουργία του στιγμιότυπου.
Το πρότυπο Web Feature Service του OGC® παρέχει πρόσβαση στα γεωμετρικά (διανυσματικά) μεταδεδομένα των απεικονίσεων Sentinel και υποστηρίζει αρκετούς διανυσματικούς μορφότυπους, συμπεριλαμβανομένων των XML, JSON καθώς HTML και plaintext.

Το πρότυπο Web Coverage Service (WCS) του OGC® χρησιμοποιείται για να μπορεί ο χρήστης να ορίζει μια πρότυπη διεπαφή και λειτουργίες που του επιτρέπουν διαλειτουργική πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα κανάβου (grid coverages). Με την υπηρεσία WCS παρέχεται πρόσβαση στα ακατέργαστα δεδομένα των απεικονίσεων. Μέσω αυτής, παρέχεται πρόσβαση στα ίδια προϊόντα και θεματικά επίπεδα όπως η υπηρεσία WMS με τη διαφορά ότι η πρόσβαση γίνεται σε ένα μεμονωμένο επίπεδο σε κάθε χρήση της υπηρεσίας. Πέρα από την πρόσβαση στα raster δορυφορικά δεδομένα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα μεταδεδομένα των απεικονίσεων, με τη μορφή διανυσματικών χαρακτηριστικών. Όπως και με την υπηρεσία WMS, έτσι και η υπηρεσία WCS, είναι διαθέσιμη, μετά τη διαμόρφωση και τη δημιουργία στιγμιότυπου του διακομιστή.

Πέρα από τις υπηρεσίες WMS/WMTS, WFS και WCS παρέχεται υπηρεσία παροχής στατιστικής πληροφορίας (Feature Info Service – FIS), η οποία μπορεί να εκτελεί στοιχειώδεις στατιστικούς υπολογισμούς, όπως μέση τιμή, τυπική απόκλιση και υπολογισμός ιστογράμματος που προσεγγίζει την κατανομή των τιμών ανάκλασης στις δορυφορικές απεικονίσεις για μια περιοχή που καθορίζεται σε ένα δεδομένο σύστημα χωρικής αναφοράς σε διαφορετικές κανάλια και χρονικά διαστήματα. Μέσω της υπηρεσίας ο χρήστης ανακτά όλα τα δεδομένα, σύμφωνα με τα κριτήρια και χρονικό εύρος που καθορίζει, υπολογίζει τα στατιστικά στοιχεία αυτών των δεδομένων και λαμβάνει το αποτέλεσμα με τη μορφή ενός αντικειμένου JSON. Παράδειγμα χρήσης, είναι η υποβολή ερωτήματος στην υπηρεσία για τη μέση τιμή και την κατανομή των τιμών NDVI για ένα πολύγωνο που αντιπροσωπεύει μια περιοχή πρασίνου της Περιφέρειας σε ένα ορισμένο χρονικό εύρος προκειμένου να αποτιμηθεί κατάσταση των φυτών.

Μέσω υπηρεσίας ειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης, μπορεί να ενημερώνεται όταν υπάρχουν νέα δια-θέσιμα δεδομένα στην περιοχή ενδιαφέροντος, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί κατά τη δια-μόρφωση της υπηρεσίας.